Remissvar på förslag till program för hållbarhet

Remissvar: Program för hållbarhet i Jönköpings kommun 2022-2030

Vi befinner oss i en global nödsituation som hotar livet på planeten. Vad vi gör de närmaste åren kommer att avgöra vår framtid.

FN säger att vi måste nå en utsläppstopp inom tre år om vi ska kunna klara Parisavtalet. Och det ger oss ändå bara en 50% chans att vara i linje med 1,5-gradersmålet, vilket är ett helt oacceptabelt risktagande. Nationellt i Sverige behöver vi minska utsläppen med 20 % redan i år.

 • Kommunen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om.
 • Kommunen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025.
 • Kommunen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Läs hela vårt remissvar här.

Med omsorg om alla liv och allt levande!

Feministiskt initiativ går 2022 till val på omsorg som huvudfråga – Med omsorg om alla liv och allt levande.

Att prioritera omsorg innebär att vi se vilka som bär omsorgen och välfärden, vilka som inte nås av den och erkänner att vi alla är helt beroende av andras omsorg. Vår politik är en som ser livet och hälsan först och som alltid har med framtida generationer i ekvationen. Detta är inte bara möjligt, utan det är nödvändigt.

Vi ställer upp till val på alla politiska nivåer och sätter störst fokus på kommuner och regioner. Vi prioriterar frågor rörande mänsklig säkerhet, miljö- och klimaträttvisa och folkhälsa.

Läs valplattformen här.

Regnbågsfärga Jönköpings kommun!

Vi har fått delvis bifall på vårt medborgarförslag att regnbågsfärga Jönköpings kommun.

Under pandemin har pridetåget blivit digitalt och kampen för rättigheterna är inte lika synlig i det offentliga rummet. Vårt förslag var därför att måla regnbågar i Jönköpings olika kommundelar, till exempel som regnbågsöverställen, muralmålningar, färga in trappor, undergångar/tunnlar eller vid busshållplatser.

Kommunstyrelsen i Jönköpings kommun har beslutat att medborgarförslagets bifalls i den del som avser att kommunen ska måla bänkar eller på annat sätt utsmycka kommunen med regnbågens färger.

Foto av George Becker pu00e5 Pexels.com

Inte en kvinna till. Stoppa mäns våld.

Vi behöver en syn på säkerhet, befriad från militarism och nationalism. Mäns våld mot kvinnor är en global pandemi och Sveriges verkliga säkerhetsproblem. Vi höjer ambitionsnivån i kampen mot våldet och för allas rätt till skydd. Mäns våld mot män men i synnerhet mäns våld mot kvinnor är en fråga om mänsklig säkerhet. Mäns våld mot kvinnor är ett stort säkerhetsproblem både i fredstid och i konflikter och krig. Det våldet drivs av mäns anspråk på makt och kontroll. Vi ser kopplingen mellan våldets olika nivåer. Mäns övergrepp på kvinnor, mäns våld mot män i gängbråk, mäns våld inom idrotten, mäns våld mot HBTQIA+-personer, våld i hederns namn, rasism och militärt våld. 

Den traditionella säkerhetspolitiken är patriarkal och bygger på att det är män som med militära medel ska försvara nationen, dess kvinnor och barn. Vi ser tydligt, gång på gång, hur det misslyckas. Kvinnor och barn drabbas hårt av krig, även när det är männen som står i den militära fronten. Våldtäkt används som vapen. Det är ett krigsbrott, men endast ett fåtal krigsvåldtäkter leder till åtal. Våld i hemmet ökar innan, under och till och med efter väpnade konflikter. Det finns knappast någon som tror att det går att slå sig fram till kärlek, ändå har vi fortsatt en säkerhetspolitik som bygger på tanken att det går att kriga sig fram till fred.

Vår politik räddar liv för att vi vet att säkerhet inte handlar om militarism och nationalism, som snarare är att betrakta som säkerhetsrisker. För oss handlar säkerhet om människors rätt att vara fria från våld, om klimaträttvisa, om att samhället förses med skyddsnät som fungerande jourer, skyddade boenden och samlad socialförsäkring. Säkerhet handlar om att asylrätten säkerställs, att människor har trygga hem som inte säljs ut med chockhöjda hyror som följd, att jobben ger livskraft, att segregationen och utanförskapet motverkas och att vi har en stark välfärd som är till för alla.

Var fjärde kvinna i Sverige drabbas under sin livstid av våld i en nära relation. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 7,7 procent kvinnor i åldern 16-84 år att de utsattes för sexualbrott under 2020. Samma år anmäldes omkring 25 000 sexualbrott, varav 9 580 fall rubriceras som våldtäkt. Mäns våld mot kvinnor sträcker sig från våld i nära relationer till sexuell exploatering genom exempelvis prostitution och pornografi.

Rätten till frihet från våld och förtryck är en av Feministiskt initiativs hjärtefrågor. Vi sätter mänsklig säkerhet före territoriell säkerhet och konfliktförebyggande fredsarbete och diplomati före militära satsningar och vapenmakt.

 • Tillsätt haverikommission med uppdrag att utreda varje fall av dödligt och grovt våld mot kvinnor.
 • Stoppa Sveriges vapenexport.
 • Ratificera ILO:s konvention 169 om ursprungsfolks rättigheter.
 • Prevention mot hedersrelaterat våld.
 • Gör FN:s funktionsrättskonvention till lag med straffpåföljd.
 • Ge våldsutsatta som bott på skyddade boenden förtur till en bostad.

Höghastighetståg och staden som norm

Debattartikel 7 december 2020

Trafikverket har regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna för nya stambanor mellan våra storstadsregioner. Nya stambanor förbinder samtidigt mellanliggande regioner bättre med varandra och med storstäderna.

I Jönköping har vi utifrån det börjat bygga en helt ny stadsdel och planerat för att stationen ska dras in i Jönköping. Det har talats om att höghastighetståget ökar möjligheterna för att jobbpendla.

Den nya stationen, oavsett var den hamnar, kommer kräva pendling med lokaltrafik mellan nuvarande järnvägsbanor, precis på samma sätt som vi tidigare fått ta flygbussen till flygplatsen.

Trafikverkets näst senaste förslag innebär att stationen i Jönköping planeras utanför stadskärnan. I Jönköpings-Posten den 4 november sa Ann-Marie Nilsson (C) att Trafikverkets förslag inte ger några regionala nyttor och att det är en väldig skillnad på centrala och externa lägen. I samma artikel framgår att om stationen förläggs utanför staden kan det bli fråga om en station vid Odensjö eller i Tenhultsdalen istället. Tidigare har även Åkarp nämnt som ett alternativ.

Trafikverket har i sitt senaste förslag återigen föreslagit att stationen i Jönköping får ett centralt läge men att Värnamo och Tranås blir utan stationer.

Den nuvarande tågbanan har stationer förutom i Jönköping även i Tenhult och Huskvarna där samma regionaltåg stannar och från dessa stationer finns det också möjlighet att pendla med lokaltrafik till en eventuell station för höghastighetståg. Om stationen för höghastighetståget i stället skulle hamna i Tenhultsdalen skulle det innebära att den också hamnar närmare Nässjö och på så sätt närmare större delar av regionen.

Att ett höghastighetståg inte skulle ge några regionala nyttor om stationen inte hamnar i Jönköping är att säga att det bara är Jönköping som är regionen och att resten kommunen och de omgivande kommunerna inte spelar någon roll. Det är att förstärka bilden av staden som norm och vilka som skulle ha nytta av det nya höghastighetståget. Det är dessa urbana normer som osynliggör lands- och glesbygd.

På tal om nytta av ett höghastighetståg och staden som norm kan vi också fråga oss om vi ens ska satsa på ett sådant till en kostnad på 205 miljarder kronor.

Vi i Jönköpings kommun har redan ändå förhållandevis bra och korta restider till Malmö, Göteborg och Stockholm via den befintliga stambanan. För oss kommer det även fortsättningsvis innebära någon form av pendling innan, såvida en inte bor precis vid stationen – vem som nu skulle ha råd med det om stationen läggs där kommunen har planerat för?

För vår region är det därför bättre att bygga ut det vi har i dag tillsammans med satsningar på det regionala järnvägsnätet. Att till exempel som Region Halland vill och lägga ner sträckor är fel väg att gå.

I stället kan vi också rusta upp Inlandsbanan med bibanor till modern standard och fossilfri drift, det skulle bara kosta 6-8 miljarder. Det skulle avlasta vägnätet från frakter av tungt gods som exempelvis fisktransporter från Nordnorge, malm, skog och kalk till stålindustrin. Leveranser ömsom från söder och ömsom från norr. Det skulle också innebära att turisttrafiken kunde vidareutvecklas och erbjudas året runt, samt göra det möjligt att pendla mellan orter längs banan.

För en, i det här sammanhanget, billig penning går det med andra ord att skapa ett väl fungerande järnvägsnät – som dessutom skulle gynna stora delar av landet. Hela Sverige ska leva och därför ska vi istället bygga järnväg som bidrar till att utveckla hela regionerna och hela Sverige – inte bara storstäderna.

Payback time!

Nu är det dags att betala tillbaka till de av oss som bär upp vårt samhälle. Till de som riskerar sina liv och sin ekonomi genom att ta hand om vården, omsorgen och välfärden. Till de som kommer ta oss igenom coronakrisen. Det är dags att betala tillbaka till kommande generationer, till vår jord. It’s payback time.

Vi måste ge tillbaka i form av trygghet genom säkra anställningar och rätt till heltid, i form av inkomst genom höjda löner och bättre förmåner. Vi måste ge tillbaka i form av tid genom arbetstidsförkortning och införa 6 timmars arbetsdag som norm. Vi måste ge tillbaka genom mer inflytande som ekonomisk demokrati och demokratiska arbetsplatser och vi måste ge tillbaka långsiktigt genom höjda skatter och stopp för vinster i välfärden.

Demonstrera digitalt för detta tillsammans med oss på 1 maj. Mer information och länk till demonstrationen finns här: https://feministisktinitiativ.se/payback-time-digital-1-maj-demonstration/

Replik: Ge 10 miljoner till personer med låg inkomst

Debattartikel publicerad den 23 mars 2020 i Jönköpings-Posten.

Hjälp behövs från regeringen, men även kommuner och regioner, skriver Moderaternas Kent Ly (JP Debatt 22/3). Där är vi överens – men det som nu behövs är stimulansåtgärder till våra mest utsatta i samhället. Att ge pengar till de med lägst inkomst är överlägset som allmän stimulansåtgärd, då pengarna generellt används till nödvändiga varor och tjänster.

I Sverige lever över 1 miljon människor med låg ekonomisk standard. Det är en grupp med många olikheter, men som har en sak gemensamt. De har ont om pengar och sällan reserver att ta av vid kris. 

Feministiskt initiativ föreslår därför att staten genast ska lägga 10 miljarder på engångsutbetalning på 10 000kr till de 1 miljon vuxna folkbokförda med lägst inkomst (deklaration 2019). Summan krediteras personens skattekonto, varefter pengarna överförs till anmält bankkonto.

Kommunens gymnasieskolor har stängt och gymnasieelever får utbildning på distans. Det innebär att ingen skolmat serveras till eleverna. För en del barn/ungdomar är målet i skolan, det enda målet lagad mat en får på en dag. Under en längre tid kommer barnen/ungdomarna behöva äta lunch hemma vilket innebär ökade kostnader för mat. 

Familjer som uppbär försörjningsstöd påverkas hårdast av dessa ökade matkostnader. Det gäller också ensamkommande barn/ungdomar som går på gymnasiet. Feministiskt initiativ föreslår därför att kommunen ska besluta om en tillfällig höjning av försörjningsstödet för berörda familjer samt bidrag till berörda ensamkommande barn/ungdomar för att minska den ekonomiska pressen. Om kommunens skolor och förskolor kommer stängas, ska denna höjning omfatta alla familjer med barn/ungdomar i förskola/grundskola/gymnasieskola.

Flera församlingar erbjuder hjälp med att handla, men här vore det bra med en samordning och att kommunen kan gå in och betala för sådana tjänster i de områden där möjligheten inte finns. Det är särskilt viktigt för de grupper som inte bör handla på egen hand och som har en låg ekonomisk standard – till exempel fattigpensionärer. 

Som om de ekonomiska konsekvenserna inte är nog så ökar också våld i hemmet under när många är hemma i karantän. Nu kommer färska rapporter från Kina om en dramatisk ökning av våld i nära relationer som följd av isoleringen på grund av Coronaviruset och fler organisationer, både i Europa och USA varnar för en drastisk ökning av mäns våld mot kvinnor. 

Feministiskt initiativ föreslår därför flera åtgärder för att möta upp kvinnor och barns behov av stöd och skydd från våld. Jönköpings kommun kan boka upp hotellrum för att kunna erbjuda dem till skyddsbehövande kvinnor och barn och på så sätt möta behovet av stöd och skydd. Det här behöver ske i samråd mellan Socialtjänsten och kvinno- och tjejjouren. Det behöver också genomföras informationsinsatser för att sprida information om vart stöd och skydd finns att få för våldsutsatta. Informationen måste finnas på flera språk. Det är också viktigt att information även sprids om vart hjälp finns att få till de som känner att de riskerar att använda våld så de kan bryta sitt destruktiva beteende. 

Feministiskt initiativ har tidigare lämnat in förslag om att kommunens bostadsbolag ska informera om Huskurage. Nu i isoleringstider är grannar och närstående medmänniskor viktigare än någonsin, särskilt för de som är utsatta för våld i hemmet. Därför är det viktigt att vi alla har kunskap om våld och se signaler, veta vad vi ska göra innan våld sker, medan det sker och efter att det skett. 

Vill du vara med i avdelningens styrelse?

Nu är det dags att nominera till Feministiskt initiativs region Jönköpings läns styrelse och revisorer till föreningen.

Avdelningen är en förening för hela Jönköpings län och därför vore det roligt med nomineringar från alla länets olika delar. 

Valberedningen behöver nomineringarna senast den 23 februari. Du som är medlem kan nominera dig själv, och det går också att nominera någon annan medlem – men tänk på att den du nominerad ska vara tillfrågad innan.

För att nominera fyller du i formuläret: https://forms.gle/bZYX5XJDjagYgHMYA

Hoppas du vill vara med i vår styrelse eller vara revisor i föreningen!


Valberedningen

Ny studiecirkel: Jkpg för alla

I höstas hade vi en studiecirkel i de andra partiernas kommunprogram och nu är det dags att jobba vidare med vårt eget kommunprogram. Temat för vårens studiecirkel är Jönköping för alla – en feministisk och antirasistisk kommunpolitik. Vi kommer vara på Sensus, Östra Storgatan 10 i Jönköping, klockan 17-18. Lokalen är en trappa upp, det finns hiss.

Förutom att uppdatera vårt befintliga kommunprogram kommer vi också skriva debattartiklar och medborgarförslag. Välkommen!

 • ons 19 feb: Uppstart och inledning till kommunprogrammet
 • ons 11 mars: Barn och utbildning
 • ons 29 april: Omsorg och hjälp
 • ons 13 maj: Migrationspolitik och flyktingmottagande
 • ons 3 juni: Kultur, fritid och idrott
 • Hösten 2020: Bygga, bo och miljö/Miljö och hållbar utveckling
 • Hösten 2020: Trafik och infrastruktur
 • Hösten 2020: Näringsliv och arbete
 • Hösten 2020: Kommun och politik
 • Hösten 2020: Viktiga ord och sammanfattning utifrån studiecirkelns tidigare träffar

Titta också in våra andra aktiviteter på sidan Kalendarium.