Gratis kollektivtrafik i Jönköping

I bilarna sitter främst medelålders, vita män med höga inkomster och i kollektivtrafiken åker främst kvinnor, ungdomar och låginkomsttagare. I Jönköping är det dags att driva frågan om gratis kollektivtrafik. Om kollektivtrafiken blir gratis minskar till exempel kvinnors resekostnader med en fjärdedel.

Länstrafiken har som mål att öka resandet i länet med 60 procent till 2025 och höjer snart priserna. De tror inte att prishöjningen är så stor att resandet ska minska avsevärt. Men för att nå målet om ökat resande måste resandet öka, inte minska.

Tre gånger fler Kirunabor åker buss sedan kommunen gjorde kollektivtrafiken gratis, där en oväntad effekt också har varit att många män ställt bilen till förmån för bussen. I Avesta har bussresandet ökat med 80 procent sedan nolltaxa infördes 2012. Mer än en tredjedel av resorna har ersatt en tidigare bilresa. 

Gratis kollektivtrafik kan finansieras på flera olika sätt. En logisk koppling finns till de miljövinster som uppstår genom minskad biltrafik. Kommunen kan driva en aktiv trafikpolitik för att begränsa biltrafiken i städer genom parkeringsavgifter och miljöavgifter som fördelas till kollektivtrafiken.

En jämställdhetspolitisk åtgärd är att skattefinansiera delar av nolltaxereformen eftersom det då sker en omfördelning av resurser från de som har mycket pengar till de som har lite.

En stor vinst, som inte brukar tas med i trafikekonomiska kalkyler, är den volymökning i ökat antal resenärer som ett ökat resande i kollektivtrafiken får och som är en mycket positiv effekt i sig om vi värderar ökad tillgänglighet och framkomlighet, flexibilitet och tidsvinster. Tidsvinster brukar däremot vara den parameter som beräknas mest positivt i samhällsekonomiska kalkyler för att motivera vägbyggen.

Slutsatsen är att en gratis kollektivtrafik är samhällsekonomiskt lönsam och även en viktig välfärdsreform.

Studiecirkeln fortsätter: Vad vill Feministiskt initiativ?

På torsdag den 8 januari fortsätter vi vår studiecirkel om Feministiskt initiativs politik. 

Plats: Sensus, Östra Storgatan 8, Jönköping
Tid: Varannan torsdag (jämna veckor), klockan 17.30

Varje träff förbereder vi oss genom att läsa valda delar ur Feministiskt initiativs
partiprogram. Vill du vara med? Varje träff är fristående. Kom när du kan!

Sjätte träffen: 8 januari 2015
Utbildning

Nu diskuterar vi hur vi kan skapa en jämlik skola.

Läs gärna följande texter ur partiprogrammet inför denna träff:
http://feministisktinitiativ.se/politik/utbildning/

Sjunde träffen: 22 januari 2015
Hälsa & sjukvård och sexualpolitiken

Nu diskuterar vi äldrevård, vårdyrket, psykisk hälsa och alkohol- och drogpolitik. Vi studerar också F!:s politik när det gäller sexualitet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, vilket inkluderar könsidentitet och könsuttryck, säkrare sex och surrogatmödraskap.

Läs gärna följande texter ur partiprogrammet inför denna träff:
http://feministisktinitiativ.se/politik/halsa-och-sjukvard/
http://feministisktinitiativ.se/politik/sexualpolitik/

5 februari: Planeringsmöte
Vi tar en paus från studiecirkeln och planerar årets roligaste fest, KLUBB FEM, 7 mars på APT!

Åttonde träffen: 19 februari 2015
Bostadspolitik, kulturpolitik och miljöpolitik

På den sjunde träffen behandlar vi F!:s bostads,- kultur och miljöpolitik. Vi diskuterar bostadssegregering och samhällsplanering samt mångfalden i kulturen. Vi pratar också om klimat, energi, transporter, skog och hav, ekologisk produktion och djurrättsfrågor.

Läs gärna följande texter ur partiprogrammet inför denna träff:
http://feministisktinitiativ.se/politik/samhallsbyggnad-och-bostadspolitik/
http://feministisktinitiativ.se/politik/kulturpolitik/
http://feministisktinitiativ.se/politik/miljo/

Nionde träffen: 2 april 2015
Rättspolitik, funktionalitetspolitik och politikens organisering
Den åttonde träffen ägnas åt F!:s politik för att skapa ett icke-diskriminerande rättsväsende och hur F! ser på trygghet och säkerhet. Vi tittar även på funktionshinder och funktionsnormer samt på hur ett feministiskt förändringsarbete kräver nya strategier inom politiken.

Läs gärna följande texter ur partiprogrammet inför denna träff:
http://feministisktinitiativ.se/politik/rattspolitik/
http://feministisktinitiativ.se/politik/funktionalitetspolitik/
http://feministisktinitiativ.se/politik/politikens-organisering/

Tionde träffen: 16 april
Feministiskt initiativs kongress i februari resulterade bland annat i att:

Dessa tre olika politikområden diskuterar vi kring på vår tionde studiecirkelträff.

Nominera dig till styrelsen, till revisor eller valberedningen!

Feministiskt initiativ är Sveriges snabbast växande parti med 22 283 medlemmar över hela Sverige, varav 127 medlemmar finns i Jönköpings kommun. Nu är det dags att välja vilka som ska leda Feministiskt initiativ i Jönköpings kommun!

Du kan nominera dig själv eller någon annan till styrelsen, till revisorer eller till valberedningen. Om du nominerar någon annan måste personen först vara tillfrågad. Nedan finner du mer information om uppdragen. Sista dag för nominering är den 5 februari.

Vänliga hälsningar
Valberedningen Feministiskt initiativ Jönköping

Viktiga datum
5 februari 2015 – sista datum att nominera
Början av mars – valberedningen presenterar sitt förslag till styrelse, revisorer och valberedning
19 mars – Årsmöte. På årsmötet i slutet av mars beslutar medlemmarna vilka som ska ingå i styrelsen och vilka som ska bli revisorer. På årsmötet väljs också vilka som ska ingå i valberedningen.

Vad innebär det att sitta i styrelsen för Feministiskt initiativ Jönköping?
Styrelsen har medlemmarnas förtroende att leda organisationen mellan årsmötena.

Styrelsens uppgift består bland annat av att planera, leda, och ansvara för kommunpolitik, ekonomi, kommunikation, aktivism/folkbildning och samordning av eventuella medlemgrupper.

Att sitta i styrelsen kräver mycket tid och arbete, bra arbetsfördelning och stort ansvarstagande av samtliga ledamöter. Styrelsen består av minst 5 ledamöter som träffas cirka 8  gånger om året. Där emellan är det arbetsuppgifter som ska lösas. Uppdraget är på ett år och helt ideellt.

Vad innebär det att vara revisor för Feministiskt initiativ Jönköping?
Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet. Enligt stadgarna ska vi ha två revisorer.

Revisorerna måste vara aktiva under hela verksamhetsåret. Uppdraget är på ett år och helt ideellt.

Vad innebär det att vara med i valberedningen för Feministiskt initiativ Jönköping?Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen, till revisorer samt ledamöter till valberedningen. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.

Arbetet påbörjas med fördel under hösten och är som mest intensivt under nomineringsperioden fram till årsmötet. Uppdraget är på ett år och helt ideellt.

Vilka sitter i valberedningen?
Valberedningen är vald fram till årsmötet och består av:
Camilla Zilo, Stackeryd
Clas Malmborg, Jönköping