Kommunpolitik – ett Jönköping för alla

Mänskliga rättigheter & mänsklig säkerhet

Feministiskt initiativ vill utmana den bild som finns av att Sverige är ett jämställt land som värnar om våra mänskliga rättigheter. Vår utgångspunkt är att alla, oavsett klass, kön, etnicitet, sexualitet, funktionsvariation, ålder och klass ska ha samma rättigheter och möjligheter. Så är det inte idag.

Hela det svenska samhället präglas av maktstrukturer som bidrar till allt från köns- och klassklyftor till rasism och diskriminering. Genom vår politik är vårt mål att skapa ett samhälle som är tryggt och som bygger på förståelse och solidaritet för alla människor.

HBTQ+-personer tillhör de grupper som oftast utsätts för diskriminering. I många fall handlar det om okunskap, och därför är utbildning och fortbildning för lärare, pedagoger, personal inom vården och andra offentliga insatser, oerhört viktigt. Vi kommer jobba för att Jönköping stimulerar, uppmuntrar och tar egna initiativ till aktiviteter som gör Jönköping till en stad där HBTQIA+-personer vill stanna och leva.

Alla som befinner sig i Jönköpings kommun ska behandlas likvärdigt. Kommunens ansvar för mänskliga rättigheter och respektfullt bemötande gäller oavsett om en person saknar tillstånd att uppehålla sig i Sverige (en papperslös person), är asylsökande, innehavande av medborgarskap, har uppehållstillstånd eller är EU-medborgare.

Genom en feministisk och antirasistisk politik kommer vi att verka för en hållbar utveckling för människor, samhälle och natur. Det kommer göra Jönköping till en mer öppen, kärleksfull och grön kommun.

Feministiskt initiativ Jönköping ska verka för

 1. Att jämställdhet och jämlikhet råder.
 2. Att alla kommuninvånare får sina mänskliga rättigheter uppfyllda.
 3. Att kommunen ska jobba för allas frihet från diskriminering.
 4. Att personer inom kommunal verksamhet får möjlighet att utbilda sig och även möjligheten till fortbildning i HBTQ+ och HBTQ+-personers rättigheter.
 5. Införandet av könsneutrala blanketter.
 6. Att alla människor i Jönköping ska känna sig trygga.
 7. Att en feministisk och antirasistisk analys präglar alla led i kommunen.

Barn & utbildning

Ett av tio barn lever med våld i hemmet. Barn som upplever våld av och mellan föräldrar blir ofta själva direkt utsatta. Vid en utredning där barn och unga har utsatts för våld i hemmet bör dessa utredas som individer, oavsett vem våldet riktades mot.

Ett stort antal barn i Jönköping lever i fattigdom, något som påverkar barnets vardag och framtidsmöjligheter. För att motverka detta vill Feministiskt initiativ Jönköping att kommunen erbjuder alla familjer med låg inkomststandard ett tillräckligt försörjningsstöd för att säkra barnens lika rättigheter och möjligheter.

Vi säger ja till ett helt kommunalt drivet grundskolesystem där elever från alla bakgrunder får möjlighet att utvecklas tillsammans på lika villkor. Skolan ska vara avgiftsfri och jämlik, elever är inte kunder på en marknad. Med ett sådant skolsystem kan vi bryta segregationen och på riktigt få ett Jönköping för alla barn.

Skolan i Jönköping ska erbjuda tillagad och näringsriktig vegansk och vegetarisk specialkost. Förskolorna och skolorna ska också servera köttfri mat till alla minst en dag i veckan.

Läxsystemet som lever kvar i många skolor är en grund för ojämlikhet då miljön och möjligheten till hjälp hemma ser olika ut i alla hem. Skolan är barnens arbetsplats, arbete som behöver utföras ska göras i skolan tillsammans med utbildade lärare.

Jönköping ska ha ett rikt kulturliv, vilket måste genomsyras och uppmärksammas i all skolverksamhet. Feministiskt initiativ ska verka för att Jönköpings kommun säkerställer att förskolor, grundskolor inklusive fritidshem, och gymnasieskolor har tillgång till kulturupplevelser och konstnärligt skapande utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Feministiskt initiativ Jönköping ska verka för

 1. Att verksamhet och beslut som rör barn genomsyras av barnkonventionen.
 2. Att barn utsatts för våld i hemmen utreds som egna individer.
 3. Att alla skolor i kommunen alltid är helt avgiftsfria.
 4. Att alla skolor ska vara fullt tillgängliga för alla elever.
 5. Att alla elever ska kunna äta tillagad och näringsriktig vegansk och vegetarisk mat.
 6. Att grundskolan i Jönköpings kommun är kommunal och läxfri.

Omsorg, tillgänglighet & hjälp

Vi vill skapa ett samhälle där alla människor färdas väl genom livets olika faser, ett Jönköping där alla får möjlighet att utvecklas som människor. Samhället ska vara tillgängligt och framkomligt för alla oavsett funktionsvariation. Detsamma gäller grundläggande samhällsinformation och sådant som berör den enskilde som också måste vara tillgängligt exempelvis genom lättlästa texter, punktskrift, ljudinspelning och tolk.

Behandling och kunskap om missbruk bör utvidgas och uppdateras, det räcker inte med en missbruksvård som är uppbyggd på ett manligt perspektiv. För att människor som lever med missbruk ska kunna bygga en framtid vill vi även att kommunen följer principen ”bostad först”.

Boendesituationen är ett stort problem för många äldre. Det finns för få platser på äldreboenden. I vissa fall kan en plats även betyda att en bara får flytta ensam. Feministiskt initiativ Jönköping är mot detta, vi vill att Jönköping ska erbjuda boenden efter behov för alla äldre i alla livssituationer.

En väldigt stigmatiserad grupp i samhället är människor som lever med psykiska funktionsvariationer. Vi vill arbeta för att öka medvetandet om hur det kan vara för att hjälpa människor att söka rätt vård.

Våld i nära relationer drabbar kvinnor och barn och utförs i större utsträckning av män. Vi har en kvinno- och tjejjour i kommunen som har 8 anställda och många volontärer. Vi ska verka för att jouren fortlöpande har en bra finansiering för sin verksamhet och lyssna på de behov som de ser i sin verksamhet. Bland annat behövs förtur till bostad för att kvinnorna ska kunna flytta från det skyddande boendet.

Feministiskt initiativ Jönköping ska verka för

 1. Att samhället ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsvariation.
 2. Att kommunen satsar på teknik för att öka tillgängligheten.
 3. Att öka kunskapen inom missbrukarvården om kvinnors missbruk.
 4. Att Jönköpings kommun erbjuder äldrevård för livets alla faser.
 5. Att synliggöra psykiska funktionsvariationer i samhället.
 6. Att kvinnor ska få förtur till bostad när de ska flytta från skyddat boende.

Kultur, fritid & idrott

Vi anser att ett jämställt och jämlikt samhälle förutsätter ett jämställt och jämlikt kultur- och idrottsliv.

Kulturen ska vara tillgänglig för, och representerad av, alla. Oavsett faktorer som klass, kön, funktion, etnisk tillhörighet, religion, sexualitet och ålder. Med detta ingår att alla ska ha råd att ta sig till- och ta del av Jönköpings kulturutbud. Vi vill därför ha fri kollektivtrafik, gratis inträde till museer och låga priser till dyrare evenemang.

Tillgång till kultur innebär inte bara möjlighet att konsumera kultur, det innebär även möjlighet att yttra sig. Kulturskolan ska vara avgiftsfri så att alla som vill har möjlighet att delta. Det ska finnas fritidsgårdar i alla kommundelar så att ungdomar som vill ha någonstans att vara efter skolan också har det.

Kommunen bör inte förlita sig på att människor som bygger Jönköpings kulturliv gör det som volontärarbete eller under osäkra förhållanden. Finansiering av fria verksamheter som Kulturhuset, Österängens konsthall, Teaterstickorna, Smedbyn i Huskvarna, Folkets bio, med flera bör ske på en nivå där de kan drivas tryggt och betala skälig lön till arbetarna.

Varje tätort bör ha ett bibliotek. Istället för att gå på kommunens linje och riva så många bibliotek som möjligt vill vi bygga ut dem till lokala kulturcentrum. Bibliotek som ligger långt från stadskärnan bör även utrustas med medborgarkontor för ökad tillgänglighet.

Den manliga idrotten, är ofta överrepresenterad. Vi vill göra Jönköpings idrottsverksamhet mer jämställd. Istället för att bara kasta pengar på arenor och mäns idrottande vill vi göra en mer balanserad satsning där kulturen får mer plats.

Feministiskt initiativ Jönköping ska verka för

 1. Att kulturkonsumtion ska vara avgiftsfri.
 2. Att kommunen ökar finansiering av fria medel till kulturen.
 3. Att varje tätort har ett bibliotek.
 4. Att kulturen inte prioriteras bort till förmån för (mäns) idrottande.
 5. Att alla ska ha lika villkor inom idrotten.
 6. Att kommunen inte bygger en ny fotbollsarena.

Bygga, bo & miljö

Vi ser på samhället som en del av ett ekologiskt kretslopp, där människor, djur och natur måste samverka för att inte skada varandra och sig själva. Ingen står utanför naturen och miljöanpassning är inget val, det är en skyldighet. Flygtrafiken har en stor påverkan på miljön och därför kommer vi aktivt verka för att kommunen ska sluta finansiera Jönköping Airport.

Vi vill värna Vätterns vatten. Därför säger vi nej till en gruva i Norra Kärr och vill att försvarsmakten slutar bomba i vattnet vid Karlsborg. Vi vill också att transporter med farligt gods minskar längs med Vätterns stränder.

Tyvärr har inte alla människor idag tillgång till bra källsortering, därför vill vi att kommunen bygger ut möjligheten till fastighetsnära insamling (FNI) till fler. Människor ska inte behöva vara bilberoende för att återvinna.

För att alla människor i Jönköping ska kunna bo här måste kommunen börja bygga bostäder riktade till de som saknar bostad istället för att fokusera på välbärgade invånare som redan har ett gott utbud. Tillgång till bostad är en mänsklig rättighet som även omfattar EU-medborgare som uppehåller sig i Sverige.

Det ska vara lika attraktivt att bo på i alla delar av kommunen. Därför måste det finnas samhällsservice, skolor och bibliotek, bra kollektivtrafik och tillgång till bredband och fiber oavsett var du bor. Vi vill utmana staden som norm och satsa på hela kommunen.

Feministiskt initiativ Jönköping ska verka för

 1. Att kommunen slutar finansiera Jönköping Airport.
 2. Att Vättern blir ett vattenskyddsområde befriat från militärens skjutningar.
 3. Att alla invånare som behöver det får tillgång till fastighetsnära insamling.
 4. Att kommunen bygger bostäder till de som står utanför bostadsmarknaden.
 5. Att Jönköpings kommun efterlever socialtjänstlagen och erbjuder tak över huvudet, mat för dagen, skolgång och barnomsorg, grundläggande hälso-och sjukvård samt tandvård för de som uppehåller sig i kommunen och inte kan tillgodose dessa behov på egen hand.
 6. Att utbyggnaden av bredband och fiber fortsätter.

Trafik & infrastruktur

Det löna sig att åka kollektivt eller med cykel och för människor som väljer bil måste det bli svårare att färdas än det är idag (gäller inte de med funktionsvariationer som kräver bil som färdmedel – där ska vi istället underlätta). Pendelparkeringar måste finnas i utkanten av centrumen så att det är lätt att byta till kollektivt eller cykel.

Vi behöver bygga ut gång- och cykelbanor, detta måste ske i hela kommunen och inte bara i stadskärnan.

El-bilar ger en avsevärt mindre miljöpåverkan än bränsledrivna bilar. Kommunens alla tjänstebilar bör därmed vara batteridrivna. Vi vill att laddinfrastrukturen för bilister med batteribilar byggs ut.

För att ytterligare minska stadstrafiken utan att omöjliggöra boende på landsbygden vill vi att kommunen ska ha gott om tillgång till pendlarparkeringar i utkanten av staden.

Vi vill också ha en utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik. En kollektivtrafik kan aldrig helt och hållet finansieras med biljettintäkter och måste därmed alltid skattefinansieras till viss del. Vi vill omfördela skattepengarna och satsa på kollektivtrafiken.

Kommunen behöver även ta in fler perspektiv vid planeringen av snöröjningen. Vid snöfall ökar olycksrisken avsevärt mycket snabbare för gående än för bilister. Att prioritera säkra promenadsträckor för barnfamiljer och äldre är för oss viktigare än putsade vägar som ändå är förhållandevis trygga.

Feministiskt initiativ Jönköping ska verka för

 1. Att det blir svårare och dyrare att parkera i Jönköpings centrum, men också att det ska finnas fler pendelparkeringar utanför centrum.
 2. Att kommunens alla tjänstebilar ska vara batteridrivna.
 3. Att kommunen bygger ut laddinfrastrukturen för batteribilar.
 4. Att kommunen tillgodoser gott om pendlarparkeringar i stadens utkanter.
 5. Att kollektivtrafiken ska vara utbyggd och avgiftsfri.
 6. Att kommunen inför ett jämställdhetsperspektiv i sin snöröjning.
 7. Att Jönköpings kommun bygger ut gång- och cykelbanor för alla invånare.

Näringsliv & arbete

Fler företag ger fler arbetstillfällen och är avgörande för att göra Jönköping till en mer attraktiv kommun. Vi vill därför satsa på att göra Jönköping till en småföretagarvänlig kommun. För att röja de hinder som kan stå i vägen för ett förverkligande av idéer behöver Jönköpings kommun arbeta för minskade regelverk och administrativa bördor.

Oavsett vilken inkomstnivå en har eller var en bor bör en få samma möjligheter att starta och driva företag. Det är också väldigt viktigt att Jönköpings kommun erbjuder samma möjligheter för kvinnor att starta företag som idag ges till män.

Vi tycker att det är viktigt att vi använder lokalt odlade produkter i kommunens verksamheter. Krav på ekologiskt och närodlat ska ställas när kommunen upphandlar råvaror till skolorna och äldreomsorgen.

Bred representation är väldigt viktigt i ett samhälle för alla, vi anser därför att Jönköpings kommun ska ta ansvar för att fylla representationen. Detta gäller framför allt inom kommunens styrelser.

Anställda i Jönköpings kommun bör få jobba under trygga förhållanden med förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv. Vi anser därför att kommunen på sikt bör se till att alla arbetstagare är anställda med rätten till heltid och där heltid innebär 6 timmars arbetsdag. Vi vill också ta bort alla delade turer.

Vi anser även att kommunens personal ska fortbildas i hur en utgår från perspektiv som könsmakt, funktionalitet, HBTQ+ och antirasism i arbetet på en nivå som är lämplig för de arbetsuppgifter som en har.

Feministiskt initiativ Jönköping ska verka för

 1. Att minska de kommunala regelverken och administrativt arbete för företag.
 2. Att främja entreprenörskap och samverkan inom samtliga samhällsskick.
 3. Att kvinnor som startar företag i Jönköping får samma möjligheter som män.
 4. Att alla styrelser i kommunala bolag speglar kommunens mångfald.
 5. Att alla arbetstagare i stadens verksamheter är direktanställda.
 6. Att Jönköpings kommun som arbetsgivare inför 6 timmars arbetsdag åt alla sina anställda.