Vill du vara med och leda Feministiskt initiativ?

Feministiskt initiativ är Sveriges snabbast växande parti. Nu är det dags att välja vilka som ska leda Feministiskt initiativ i Jönköpings kommun 2016!
Du kan nominera dig själv eller någon annan till styrelsen och till revisor. Om du nominerar någon annan måste personen först vara tillfrågad. Nominerar gör du genom att fylla i formuläret.
Om du är intresserad av att sitta i valberedningen eller har förslag på namn, kontakta den nuvarande styrelsen i Jönköpings kommun via fi.jkpg@gmail.com.
Sista dag för nominering är den 5 februari.
Årsmötet kommer att vara på kvällen tisdagen den 8 mars!
Vänliga hälsningar Camilla och Anna-Maria, Valberedningen
camilla.zilo@gmail.com, ampedraza@me.com
Annonser

Vårens träffar!

Välkommen att komma på våra möten.  Vi träffas som regel den andra onsdagen varje månad klockan 19 på Sensus,  Östra storgatan i Jönköping.  Alla är välkomna,  du behöver inte vara medlem!

13 januari
10 februari
8 mars (obs tisdag) årsmöte
13 april
11 maj
8 juni

Varje möte är en fristående del i vår studiecirkel om vår kommunpolitik!

Under våren kommer vi också ha en föreläsning om källkritik och troll samt att vi planerar att bjuda hit Gudrun Schyman och i samband  med det starta en avdelning (förening för hela länet).

VAB – Individuell diskriminering av män, kollektiv bestraffning av kvinnor

Arbetsgivare förväntar sig att kvinnor ska vabba, inte män. Män som ändå vabbar straffas hårdare ekonomiskt än kvinnor som gör det. Slutsatsen blir att den bästa lösningen på problemet är att män vabbar mindre.Att det är kvinnan som måste kompensera mannens bortfall är underförstått.

Det kön du identifierar dig med ska självfallet aldrig vara grund för en negativ behandling, men tar vi ett steg tillbaka, vad är egentligen problematiken i den här situationen? Är det att män som vabbar får sämre lön, eller är det att vi lever i en värld som ser och bedömer oss utifrån bestämda, trånga och skadliga könsroller? Mannen ska arbeta och tjäna pengar, kvinnan ska vara hemma med barnen. Det säger könsrollen, än idag, och därför säger arbetsgivaren samma sak. Håller du dig som man innanför de förväntade ramarna belönas du, går du utanför bestraffas du.

Det här drabbar män på individnivå, och kvinnor på en strukturell nivå. Vissa män får lägre lön, medan kvinnor systematiskt (medvetet och undermedvetet) prioriteras bort från delar av arbetslivet. Vissa män får lägre lön, men kvinnor som grupp får mindre tillgång till arbete,  färre karriärsmöjligheter, mindre ekonomisk frihet och i förlängningen  mindre självbestämmande, mindre makt i samhället och färre möjligheter att skapa det liv en vill ha.

Att lösningen skulle vara att männen ska vabba mindre, kanske hjälper männen

i fråga, men inte kvinnorna som då måste ta hand om barnen. Om slutsatsen blir att män i mindre utsträckning ska vårda sina sjuka barn, befäster det de befintliga och begränsande könsrollerna, snarare än att luckra upp dem. Kvar står kvinnorna, som får ta ännu mer arbete i familjen, utöver det yrkesarbete de redan utför. Kvinnor står redan i dagsläget för majoriteten av det obetalda hushållsarbetet, eller ”the second shift” som det också kallas. Att då lägga ännu större arbetsbörda på kvinnan, för att främja vissa mäns löneutveckling, är både oansvarigt och orättvist.

Detsamma gäller föräldraförsäkringen. Även om dagens föräldraförsäkring i teorin är individuell och möjlig att dela, ser verkligheten helt annorlunda ut. 83% av all föräldraledighet tas ut av mammorna. 83%. Över fyra av fem timmar. Invanda mönster och förlegade attityder dikterar villkoren och det så kallade fria valet är i själva verket ofta en illusion. Feministiskt initiativ anser därför att en individualiserad föräldraförsäkring måste införas. Fi jobbar även för en förkortning av arbetsdagen till sex timmar med bibehållen lön, en åtgärd som varit samhället till gagn i allmänhet, och kvinnor till gagn i synnerhet, då de i dagsläget utför det mesta av arbetet i hemmet.

Vill vi verkligen komma till grunden med de här problemen, gäller det att dra upp problemet vid roten. Att män skulle överlämna delar av ansvaret för sina barn på kvinnor är orättvist, och det behandlar bara symptomen. Dessutom ger det papporna sämre relationer med sina barn. Jämställda män och närvarande pappor separerar mer sällan och om de separerar minskar risken för att de tappar kontakten med sina barn.

Barn förtjänar att ha en god och aktiv relation med alla sina föräldrar. Vi som samhälle har ett ansvar gentemot oss själva, och gentemot nästa generationer. Ett mer jämställt samhälle och en mer jämställd familjesituation vinner vi alla på, på sätt som inte bara kan mätas i pengar.

Manifestation mot militarism, för nedrustning och mänsklig säkerhet

I år är det 70 år sedan världens hittils enda atombombningar utfördes, över Hiroshima och Nagasaki. Den första bomben släpptes den 6 augusti, och den andra den 9.

I dagens värld är militarismen på uppgång, med en starkare svensk röst för NATO-medlemskap, och upprustning i rädsla för Putins Ryssland. Över hela Europa läggs hundratals miljarder på vapen och krigsföring, istället för på förebyggande åtgärder, diplomatiska, fredliga uppdrag och en starkare välfärd.

Feministiskt initiativ tror inte, i linje med FN, att fred kan uppnås genom våld eller kapprustning, utan genom en folkrörelse för fred och förståelse, mot våld och mot förtryck.

Därför annordnar vi en manifestation på Hotellplan (korsningen Östra Storgatan/hamnkanalen) nu på söndag den 9 augusti, klockan 13:00. Vi hedrar atombombningarnas offer och är tillsammans med och bygger en stark fredsrörelse. Alla behövs. Det här är en kamp, men en som ska utkämpas hand i hand, inte med knuten näve.

Välkomna.

https://www.facebook.com/events/1123326317680889/

Hållbart, ekologiskt lantbruk

LRF riktade i sin debattartikel (16/7 i Jönköpings-Posten) sig inte till Feministiskt initiativ, men vi vill gärna tala om för LRF vad vår politik innebär. Störst fokus i landsbygdspolitiken måste ligga på naturens, djurens, och därmed också människans välmående.

Fi vill verka för en ökad användning av miljö-, rättvise-, och jämställdhetsmärkning av varor och tjänster, en märkning som också ska omfatta djurs levnadsförhållanden när animaliska varor produceras. Vi vill med verktyg som skattelättnader till ekologiska producenter se en övergång till ekologiskt jordbruk, och varor och livsmedel med låg miljö- och klimatpåverkan ska prioriteras vid offentliga upphandlingar. Fi ska verka för att staten, genom bildandet av ett nationellt center för ekologiska livsmedel, stödjer produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Vi måste se den stora bilden, och skapa en politik som utgår ifrån vad som ger mest hållbara resultat, både i stort och i smått.

Fi vill ha ett förbud mot import av grödor som har besprutats med ämnen som är förbjudna inom EU, och ökade skatter på miljöfarlig verksamhet i Sverige. Den som förorenar ska betala. Feministiskt initiativ vill se en framtid där Sverige är helt fossiloberoende senast 2040 och har ett helt förnyelsebart energisystem. Detta system är ett decentraliserat och till en början subventionerat system som gör det billigt och enkelt för privatpersoner att vara producenter av elektricitet och värme.

Feministiskt initiativ anser inte att hållbar utveckling och åtgärder för att begränsa klimathoten behöver innebära minskad livskvalitet. Däremot utmanar åtgärderna dagens ensidiga bild av välfärd som liktydig med materiell, resursslukande privatkonsumtion.

(Publicerad 23 jul 2015 i Jönköpings-Posten)

Debatt om kvotering!

I torsdags debatterade Ewelina Axell, ordförande Feministiskt initiativ Jönköping med Frida Boklund, regionchef för Företagarna i Jönköpings län.

Ewelina Axell förklarar kvotering

F! arbetar för att:

  • En lagstadgad skyldighet till kvotering av underrepresenterat kön till börsnoterade styrelser.
  • Stimulera småföretagandet.
  • Öronmärka speciella statliga riskkapitalfonder för kvinnliga företagare.
  • Samtliga partnerskap inom arbetsmarknadspolitiken ska ha jämn könsfördelning och vid större regionalutvecklingsprojekt ska minst 50 procent av pengarna fördelas till kvinnor.

Läs hela vårt politikdokument om företagande!

Sluta skämmas, börja samarbeta!

Svar till Frida Boklunds krönika 23 juni 2015: Kära medsystrar – stick ut huvudet

Det är inte konstigt att länet är sämst på jämställdhet i Sverige när Frida Boklund, regionchef för Företagarna i Jönköpings län, inte jobbar för en strukturell förändring utan tror att lösningen är att enstaka kvinnor sticker ut huvudet.

För att förbättra statistiken måste vi alla tillsammans jobba för att kvinnors kompetens ska värderas lika högt som männens. ”Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra.” Orden är Madeleine Albrights, USA:s första kvinnliga utrikesminister och känns viktiga att påminna om.

Frida skriver att ”Jag är ingen jämställdhetsfanatiker, ingen FI-representant som tycker att män är grisar. Jag har alltid och kommer alltid att hävda att kvinnor är lika bra som män och kvotering är trams.” Vilken värld lever du i när du tror att det ska blåsa i håret när du sticker ut huvudet och påstår att kvinnor är lika mycket värda som män? Den åsikten har alla redan. Du är lika konservativ som resten av länet och du sticker inte ut hakan utan befäster de strukturen som finns och krossar inga glastak.

Är en emot kvotering, så borde en vara emot det som sker nu, alltså att män ständigt kvoteras in på höga positioner. Det handlar absolut inte om kompetens i dessa fall, självklart är de kvinnor som söker jobb som chefer eller till bolagsstyrelser utbildade, erfarna och kompetenta på alla sätt, men de väljs bort. När det gäller höga positioner så vet alla att det är kontakter och relationer som spelar stor roll och då visar statistiken att män har en tendens att välja män, även om det finns kvinnliga kompetenta sökande. Detta ändrar en enkelt på genom att begära att företagen slutar kvotera in män, och istället fördelar dessa viktiga uppdrag jämnt mellan könen. På så sätt kan vi få en representation som speglar vårt samhälle bland de som bestämmer i företagen. Dessutom finns det andra grupper i samhället som diskrimineras i arbetslivet och som också behöver finnas med i företagstoppar och styrelser, till exempel rasifierade, homosexuella och transpersoner.

Vad gäller kommentaren om att vi i Feministiskt Initiativ skulle tycka att män är grisar, så vet vi inte om du Frida hämtar dina fakta från Avpixlat eller liknande, men det har ingen som helst grund i verkligheten. Men det är bra att du inte tycker att män är grisar och det tycker inte vi heller! Feministiskt Initiativ värnar om alla människors rätt att bli behandlade lika oavsett kön, etnicitet eller sexualitet och våra manliga medlemmar har definitivt inte självbilden av att vara grisar.

Frida Boklund skriver inte hur hon konkret tycker att länet borde jobba för jämställdhet, och det är bekymrande med tanke på hennes höga position inom näringslivet. Att enskilda kvinnor ska ta för sig och sticka ut huvudet ändrar inte på de strukturer av diskriminering som finns, det innebär bara att enskilda individer som är ”duktiga” nog att lyckas slå sig genom muren blir belönade och i förlängningen tyvärr ofta själva en del av förtrycket. Strukturer av förtryck åtgärdar vi tillsammans

med strukturella förändringar, så att maktbalansen ändras från grunden, istället för att enskilda individer ska behöva kämpa mot problemen hela tiden.

Frida Boklunds medaljmetafor osar 50-tal. Det är inte bara kvinnor som ska ta ansvar för hemmet. Det finns statistik som visar att ett jämställt uttag av föräldraledighet minskar separationer och att papporna får bättre relation till sina barn. Att ett barn har bra relationer med alla sina föräldrar och att människor lever i jämställda förhållanden leder till ett tryggare liv med mindre bråk. Vi i Feministiskt Initiativ anser att införandet av 6 timmars arbetsdag ger alla människor mer fritid och mer tid för familjeliv och obetalt hemarbete, dessutom skapar det fler jobb! Vi i Sverige har minskat arbetstiden förr och det går att göra igen.

Vill du på riktigt förändra jämställdheten i Jönköpings län borde du samarbeta med oss!

Sommartider!

image

Under juni,  juli och augusti 2015 träffas vi varannan torsdag, jämna veckor klockan 17.30.

Plats och aktiviteter beror på vädret. Vi äter picknick,  träffas på en uteservering eller ses på Sensus , Östra Storgatan 8 i Jönköping. Var och vad sprider vi i våra sociala kanaler.

Kom om du är nyfiken på Feministiskt initiativ och vill engagera dig, så berättar vi om oss.