F! region Jönköpings årsmöte 23 mars 2019.

Välkommen till Feministiskt initiativ region Jönköpings årsmöte!

Efter årsmötet äter vi middag tillsammans, det kommer skickas ut en separat inbjudan med anmälan till middagen.

Plats: Sensus, Östra storgatan 10, Jönköping. 1 trappa upp, hiss finns.

Tid: 23 mars 2019 klockan 16.30.

På årsmötet har alla närvarande medlemmar i avdelningen rösträtt.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande för årsmötet
 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
 5. Val av justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om årsmötet har blivit i behörig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter (vid årsmöte som infaller ojämnt år)
 12. Val av ordförande, vice ordförande och kassör (vid årsmöte som infaller ojämnt år)
 13. Val av övriga ledamöter och suppleanter (vid årsmöte som infaller ojämnt år)
 14. Val av två revisorer (vid årsmöte som infaller ojämnt år)
 15. Val av valberedning (vid årsmöte som infaller ojämnt år)
 16. Fastställande av verksamhetsplan
 17. Styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner
 18. Övriga ärenden
 19. Årsmötets avslutande

Dokument till årsmötet

Information om möteshandlingar

Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 5 veckor före årsmötet. Styrelsens propositioner ska då vara klara och bifogas. I kallelsen ska det tydligt framgå varifrån man kan ladda ner möteshandlingarna samt hur man ska gå tillväga för att beställa dem på annat sätt. För postutskick av möteshandlingar får styrelsen max ta ut tryckkostnad och porto.

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet och ligga uppe för nedladdning tillsammans med styrelsens svar senast 2 veckor före årsmötet. Beslut om motioner och andra förslag fattas av årsmötet med enkel majoritet.

Motioner och förslag skickas till fi.jkpg@gmail.com.