F! Jönköpings årsmöte 23 mars 2019.

Välkommen till Feministiskt initiativ Jönköpings årsmöte!

Efter kommunföreningens årsmöte har avdelningen sitt årsmöte, därefter äter vi middag tillsammans, det kommer skickas ut en separat inbjudan med anmälan till middagen.

Plats: Sensus, Östra storgatan 10, Jönköping. 1 trappa upp, hiss finns.

Tid: 23 mars 2019 klockan 16.00.

På årsmötet har alla närvarande medlemmar i avdelningen rösträtt.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av justerare samt rösträknare
 5. Fråga om mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna
 6. Föreningens verksamhetsberättelse
 7. Styrelsens årsredovisning, samt revisorernas berättelse
 8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 9. Val av styrelse för kommande mandatperiod
 10. Val av två revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Övriga val (sammankallande i utskotten, etc)
 13. Motioner och förslag till stadgeändringar
 14. Beslut om verksamhetsplan för kommande mandatperiod
 15. Övriga ärenden
 16. Årsmötets avslutande

Dokument till årsmötet

Information om möteshandlingar

Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 4 veckor före årsmötet. Styrelsens propositioner ska då vara klara och bifogas. I kallelsen ska det tydligt framgå varifrån man kan ladda ner möteshandlingarna samt hur man ska gå tillväga för att beställa dem på annat sätt. För postutskick av möteshandlingar får styrelsen max ta ut tryckkostnad och porto.

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet och ligga uppe för nedladdning tillsammans med styrelsens svar senast 1 veckor före årsmötet. Beslut om motioner och andra förslag fattas av årsmötet med enkel majoritet.

Motioner och förslag skickas till fi.jkpg@gmail.com.