Årsmöte 8 mars 2016

Välkommen till Feministerna Jönköpings årsmöte!

Plats: Sensus, Östra storgatan 8, Jönköping
Tid: 8 mars 2016 klockan 19.00

På årsmötet har alla närvarande medlemmar i kommunföreningen rösträtt.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Val av justerare samt rösträknare
 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna
 4. Föreningens verksamhetsberättelse
 5. Styrelsens årsredovisning, samt revisorernas berättelse
 6. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 7. Val av styrelse för kommande mandatperiod
 8. Val av två revisorer
 9. Val av valberedning
 10. Övriga val (sammankallande i utskotten, etc)
 11. Propositioner, motioner och förslag till stadgeändringar
 12. Övriga frågor
 13. Beslut om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

Dokument till årsmötet
(publiceras senast 4 veckor innan årsmötet, dvs tisdagen den 9 februari)

Information om möteshandlingar

Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsens propositioner ska då vara klara och bifogas. I kallelsen ska det tydligt framgå varifrån man kan ladda ner möteshandlingarna samt hur man ska gå tillväga för att beställa dem på annat sätt. För postutskick av möteshandlingar får styrelsen max ta ut tryckkostnad och porto.

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet och ligga uppe för nedladdning tillsammans med styrelsens svar senast en (1) vecka före årsmötet. Beslut om motioner och andra förslag fattas av årsmötet med enkel majoritet. Motioner och förslag skickas till fi.jkpg@gmail.com.